Co děláme

Geodetické práce

Katastr nemovitostí

 • geometrické plány pro rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku, vyznačení budovy, geometrické plány pro vyznačení věcného břemene
 • vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • geodetické práce pro pozemkové úpravy

Inženýrská geodézie

 • mapové podklady pro zpracování projektů - polohopisné a výškopisné zaměření dané lokality
 • budování bodových polí - tvorba a údržba bodového pole stavby, připojování metodou GNSS
 • vytyčování stavebních objektů - podrobné vytyčovací práce v průběhu stavby
 • zaměřování podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí - zpracování dle směrnic správců sítí
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • zaměřování vodních toků, přehrad, jezů a dalších vodohospodářských objektů
 • podélné a příčné profily
 • základní mapy závodů
 • určování kubatur